Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2020

6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viamiss-reckless miss-reckless
Reposted fromshakeme shakeme

February 15 2020

5552 09f8 500
Reposted frompiro piro
4487 fb06 500
Reposted fromexistential existential
4488 de5a
Reposted fromexistential existential
3582 1171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashabbadoo shabbadoo

February 14 2020

2358 08b5 500
Reposted fromhare hare

February 13 2020

Reposted fromshakeme shakeme
6753 77a7 500
Reposted fromnyaako nyaako viaplants plants
"(...) To wszystko... Umar­łem przez cie­bie,
Cho­ciaż wła­śnie dla cie­bie  tak pra­gną­łem żyć."
— Jan Brzechwa "Banita"
Reposted fromshakeme shakeme

February 12 2020

1090 d8db 500
Reposted fromgpunktschmitz gpunktschmitz
Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym oraz żeby kupił wszystko o czym marzył- bo tylko w ten sposób zrozumie, że nie taki jest cel życia.
— Jim Carrey
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

February 11 2020

5648 fd10 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaveryrude veryrude

February 10 2020

Nie wszyscy, którzy mówią pięknym językiem, mają piękne serca

— J. R. R Tolkien

February 08 2020

5668 6ea5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatentacleguy tentacleguy

February 07 2020

8457 d418 500
Reposted fromniente niente
1944 d3e6 500
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl