Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

17:03
3704 02ca 500
Reposted fromturquoise turquoise viahomedesigning homedesigning
08:15
Reposted fromshakeme shakeme

November 08 2018

16:17
16:16
sehr schöne makro selection
Reposted frome-gruppe e-gruppe viaOnlyYellow OnlyYellow
16:16
1431 39d3
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaOnlyYellow OnlyYellow
16:14
3405 2317 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
16:14
3420 c73e 500
Reposted fromOnlyYellow OnlyYellow
16:11
3478 3161 500
Reposted fromdadzik dadzik
16:07
3546 7729
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl
16:04
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viaparrtyzant parrtyzant
09:35
Skiing by Boris Groh
Reposted fromcorvax corvax viabeliveinme beliveinme

November 06 2018

00:45
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viaparrtyzant parrtyzant

November 02 2018

08:23
Reposted frombluuu bluuu
08:22
Reposted fromshakeme shakeme
08:22
08:21
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparrtyzant parrtyzant
08:21
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaparrtyzant parrtyzant
08:17
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaveryrude veryrude

October 29 2018

09:40
Reposted frombluuu bluuu

October 27 2018

11:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl