Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

Reposted frombluuu bluuu

August 30 2019

Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted frombluuu bluuu

August 22 2019

Reposted frombluuu bluuu
Reposted frombluuu bluuu

August 14 2019

4114 ee21 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viafinatka finatka
5220 fdcc
Reposted fromdontcallmenubs dontcallmenubs viashabbadoo shabbadoo
Reposted fromshakeme shakeme viaplants plants
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wiesław Myśliwski, „Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless viaheavencanwait heavencanwait

August 12 2019

Reposted frombluuu bluuu
Czyny mówią głośniej, niż słowa.
— Jodi Picoult
Reposted fromkrn krn viaheavencanwait heavencanwait

August 08 2019

5623 b102 500
Reposted frompiro piro viatentacleguy tentacleguy

August 05 2019

Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Reposted fromakrew akrew viaheavencanwait heavencanwait
Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.
— Walt Disney
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaparrtyzant parrtyzant

August 04 2019

2760 1d7e 500
Reposted fromfungi fungi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl