Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

13:48
Ale to, co w sobie tłumisz, tylko cię osłabia.
— Penelope Douglas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaseaweed seaweed

September 23 2018

07:34
07:34
Fast-flowing mountain stream
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaseaweed seaweed

September 22 2018

20:49
Człowiek odnosi w życiu wiele ran. Najgorszymi spośród nich są te, których nie widać, gdyż pozostają ukryte na dnie ludzkiej duszy.
— Hanni Münzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparrtyzant parrtyzant
20:49
8522 3d5d
Reposted fromparrtyzant parrtyzant
20:48
Reposted frombluuu bluuu
20:48
Reposted frombluuu bluuu

September 21 2018

11:33
6182 016d 500
Reposted frompulperybka pulperybka viabeliveinme beliveinme
11:24
6552 880b 500
Reposted fromunterland unterland viafinatka finatka
11:23
6105 747f 500
Reposted fromfungi fungi
11:23
5932 95ca
Reposted fromfungi fungi
11:15
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viabeliveinme beliveinme
11:13
11:08
2988 9579 500
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viafinatka finatka

September 17 2018

05:25
Reposted frombluuu bluuu
05:25
Reposted frombluuu bluuu
05:24
Reposted frombluuu bluuu
05:23
Czy to jest śmierć, to co tak w sercu wali?
— Venus, Julian Tuwim
05:09
Wychodzę. Dlaczego? Czy mam powody, żeby tego nie zrobić? Jeśli nawet zostanę, jeśli nawet zaszyję się w ciszy w jakiś kąt, nie zapomnę o sobie. Będę tutaj, będę ciążył podłodze. Jestem.
— Jean-Paul Sartre - Mdłości
Reposted fromumieralam umieralam viafinatka finatka
05:09
3170 9e4c
Reposted fromEtnigos Etnigos viafinatka finatka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl